social

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. MESZK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
 2. MESZK szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 3. MESZK vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (elektronikus levélcím)
 4. A MESZK által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételi rendje, a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
 5. MESZK irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és az 1. pontban meghatározott adatai: NEM RELEVÁNS
 6. MESZK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
 7. MESZK felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv neve, székhelye, postai címe, telefon és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

II. Tevékenységre vonatkozó adatok

 1. MESZK feladatát, hatáskörét és alap-tevékenységét meghatározó a MESZK-re vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
 2. MESZK feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
 3. Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékesség területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
 4. A MESZK által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, igénybevételi rendje, a fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.
 5. A MESZK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az adatvédelmi törvény 28.§-a szerinti azonosító adatai; a MESZK által – alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 6. A MESZK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 7. A MESZK testületi szerve döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 8. A MESZK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
 9. A MESZK alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 10. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
 11. A MESZK-re vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

 1. A MESZK éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
 2. A MESZK-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 3. A MESZK költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Különös közzétételi lista

2006. évi XCVII. törvény 2.§ k) pont
 1. A továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzéke, valamint a MESZK feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény szerinti kötelező továbbképzések szervezőinek tevékenységének külön jogszabály szerinti minősítése
 2. MESZK Közzétételi Szabályzat letölthető ITT