social

Tagfelvételi eljárás - HUN

A tagfelvételt minden leendő kamarai tag a Tagfelvételi kérelem formanyomtatvány kitöltésével és a munkahelye szerint illetékes területi szervezet részére postai vagy elektronikus úton történő eljuttatásával kérheti. A szakképesítések felsorolását a tagfelvételi kérelem második oldalán található tagozati besorolás tartalmazza.

Ha a kamarai tagság a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatt szűnt meg, akkor a tagfelvételi kérelem mellé csatolni kell a 6.000 Ft eljárási díj megfizetéséről szóló banki bizonylat másolatát is, illetve, ha még fennáll a tagdíjtartozás, akkor az annak átutalásáról szóló bizonylatmásolatot is.

A területi szervezet a szakdolgozó felvételéről a kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül határozattal dönt (2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. tv. módosításáról 16. § (3) (4) bekezdés). Ha a kérelmezőt a szakmai kamara tagjai sorába felveszi, bejelenti a kamarai nyilvántartásba és kiadja számára a tagsági igazolványt. A tagsági jogviszony – pozitív elbírálás esetén – a kérelem benyújtásának napjával jön létre.

A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni és a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Országos Elnökséghez, amely azt a benyújtástól számított 30 napon belül elbírálja. A másodfokú elutasító határozat ellen a kérelmező a közigazgatási perekre vonatkozó szabályok szerint keresetet nyújthat be a bírósághoz.

Tagfelvételi kérelem: //meszk.hu/wp-content/uploads/sites/7/2024/02/tagfelveteli_kerelem_MESZK-4.docx

Területi szervezetek elérhetőségei