social

Rendkívüli

Választások 2023

Általános információk

Felnőttápolási

A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat a MESZK-nek a felnőttápolás szakterületén egészségügyi tevékenységet végző kamarai tagok speciális szakmai tevékenységének elősegítésére és szakmai érdekeinek képviseletére létrehozott, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szerve.
A szakmai tagozat tagja lehet minden olyan Országos Hivatalban nyilvántartott kamarai tag, aki a szakmai tagozatba felvételét kéri, és a tagozat tagsági feltételeit teljesíti. Ugyanazon kamarai tag, egyidejűleg egy szakmai tagozat tagja lehet. Több szakdolgozói szakképesítéssel rendelkező személy azon tagozatba kérheti a felvételét, amely szakképesítésnek megfelelő szakdolgozói tevékenységet ténylegesen végez. A tagozati tagság képesítés szerinti besorolásának lehetőségeit a szakmai tagozatokról szóló Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

A MESZK Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat tagja lehet aki kamarai tagsági viszonyt létesítve az alábbi szakképesítések valamelyikével rendelkezik, illetve a felnőttápolás területén tevékenykedik:
ápoló (54), diabetológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), epidemiológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), geriátriai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), nefrológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), onkológiai szakápoló (klinikai szakápoló) (54), felnőtt szakápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, általános betegápoló, általános ápoló, általános ápoló és általános asszisztens, ápolási asszisztens (31), gyakorló ápoló, ápolási asszisztens (31), ápolási asszisztens (33), segédápoló (felnőtt), intézetvezető, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, hospice ápoló, hospice szakápoló-koordinátor, gyógyfoglalkoztató, diabetológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, légzőszervi szakápoló, ápoló/ BSc, ápoló/ MSc, egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakmenedzser (54), egészségügyi szakmenedzser, egészségügyi szakmenedzser/ MSc,.

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat taglétszáma és területi tagozati küldötti létszáma (2015)

 

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat taglétszáma és területi tagozati küldötti létszáma (2019)

 

A felnőtt ápolás szakmai tagozat feladatai (2015.-2019):

A MESZK törvényben meghatározott feladatait a helyi szervezetek, területi szervezetek, szakmai tagozatok, valamint az országos szervezet útján látja el.
Az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviseli és védi a felnőtt ápolás területén tevékenykedő kamrai tagok érdekeit és jogait.

Az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett megfogalmazza a Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeit és érdekeit, valamint a kamarán belül képviseli azokat. Részt vesz a szakmai tagozatot közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezésében.

A tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a tagozatot közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadást nyújt, szakmai véleményt alakít ki, és azt továbbítja az érintett kamarai döntéshozó testületekhez.
Kapcsolatot tart a tagozat szerinti szakterület képviselőivel és figyelemmel kíséri a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét.
Részt vesz az illetékességi területének megfelelően az Alapszabály keretei között az e tárgykör szerinti etikai eljárásban.
Egyéb, a tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatokat lát el.
A szakmai tagozat működését saját maga határozza meg, de ez nem lehet ellentétes az Alapszabállyal. A Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat – saját szakterületén – véleményezési joga alapján a tagozat által kialakított szakmai álláspontot a Kamara állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni köteles.
A szakmai tagozat véleményezési jogának gyakorlása során köteles figyelembe venni a Kamara véleményezési rendjét különös tekintettel a határidőkre. Felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
Közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásának ellenőrzésében és továbbképzést szervez;
Feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szervezetekkel.
Feladatkörében megvizsgálja a tagozatot érintő, nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekintetében szükség szerint javaslatot tesz.

A MESZK Országos Felnőtt Ápolás Szakmai Tagozat részletes feladatai az Alapszabály szerint (2015. november 11.- 2019. március 28.-ig):

 • az egészségügyi szakdolgozói tevékenység általános szakmai és etikai szabályai mellett, az egyes szakmai tagozatok által képviselt szakterületek speciális szakmai követelményeinek és érdekeinek megfogalmazása és kamarán belüli, kívüli képviselete,
 • a szakmai tagozatokat közvetlenül érintő jogszabályok, előterjesztések véleményezése,
 • a szakmai tagozathoz tartozó tagok részére speciális, az adott szakmai tagozatot
 • közvetlenül érintő kérdésekben szakmai tanácsadás, szakmai vélemény kialakítása, illetve annak továbbítása az érintett kamarai döntéshozó testületekhez,
 • kapcsolattartás a szakmai tagozat szerinti szakterület képviselőivel, az OTTB-vel,
 • a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése,
 • egyéb, a szakmai tagozathoz tartozó tagok szakmai tevékenységét elősegítő feladatok ellátása, továbbképzések szervezése, javaslata a kötelező továbbképzések témáinak kialakításában, elektronikus továbbképzések tematikájának kidolgozása, szakmai minősítési munkákban való közreműködés,
 • közreműködik a MESZK országos szervezete által alapított szakmai díj felterjesztésében, javaslatot tesz a szakmai tagozaton belül kiemelkedő tevékenységet végző személy MESZK díjazására,
 • az OTTB-vel együttműködve kidolgozza az oktatás és továbbképzés ellenőrzésének szempontjait és módszerét az adott szakterületnek megfelelően.
 • Az SZTT által elfogadott Tagozati SZMSZ határozza meg az országos szakmai tagozatok működését.
 • Az országos szakmai tagozatok saját szakterületükön –véleményezési joga alapján a szakmai tagozat által kialakított szakmai álláspontot a MESZK állásfoglalásában megjelölni, illetve képviselni kötelesek.
 • Az országos szakmai tagozatok véleményezési jogának gyakorlása során kötelesek figyelembe venni a MESZK véleményezési rendjét különös tekintettel a határidőkre.
 • Több érintett szakmai tagozat egymástól eltérő véleménye esetén a MESZK országos általános alelnöke, vagy az általa kijelölt tisztségviselők az érintett országos szakmai tagozatok vezetőivel egyeztetnek, és ezután alakítják ki állásfoglalásukat.

 

Archív anyagok

2015
2014
2013
2012
2011

Tagozatvezető

Tagozat vezetősége